Tilladelser og rapporter

Kosmetisk Hviidsminde opfylder naturligvis alle krav med godkendelse af personale, patient forsikring, journalsystem, persondata mv – som vi har i vores Speciallægeklinik. Hele personalet er uddannet og trænet til at kunne håndtere evt. komplikationer.

Kosmetisk Hviidsminde privatlivspolitik:

Behandling af oplysninger Kosmetisk kunde

Der vil ikke blive indhentet oplysninger omkring dig ud over de oplysninger du vælger at give os ifm. din behandling.

Når du kontakter os fx via mail, via facebook, instagram, online booking, telefonisk, sms eller fysisk booking, vil vi opbevare dine persondato i vores kalender, tlf og mailsystem så længe det skønnes at være nødvendigt for din behandling, herefter vil data blive slettet. Ved forundersøgelse og behandling vil dine oplysninger bliver registreret i vores journalsystem iht vores journalføringspligt og vil blive opbevaret i lovpligtig 10 år.

Formål

Kosmetisk Hviidsminde behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til
 • Systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

Frivillighed

Når Kosmetisk Hviidsminde indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil kunne være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan behandle dig.

Vi indsamler desuden dine persondata igennem vores hjemmeside, anvendelse af cookies hvis du ikke har blokeret for dette. Udover de persondata som vi indsamler igennem vores hjemmeside, kan dine data indsamles via tredjepartssoftware, fx Google Analytics, facebooke pixels og instagram. Dette anvendes fx til optimering af kampagner, events og annoncer mht. dine interesser, geografisk placering, alder, rutiner og vaner på sociale medier fx hvornår flest mulige er online mv.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Dine oplysninger udleveres ikke til 3. part

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige behandling indsamles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige behandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Samtykke/Tilbagekaldelse af samtykke

Vi vil jævnligt bede om tilladelse til at måtte offentliggøre før/efterbilleder af din behandling. Du vil altid blive mundtligt adspurgt om tilladelse til dette – ligesom det vil kræve din underskrift på journalarket, der udleveres forud for alle behandlinger. Du har mulighed for ikke at tillade offentliggørelse af dine billeder eller give tilladelse til anonym offentliggørelse (kun billede af det behandlede område) eller du kan give tilladelse til at vi må benytte hele dit billede (full face).

Du har ret til at tilbagekalde samtykket et givet samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil vi slette offentliggjorte billeder på instagram, facebook, hjemmeside og lign.

Hvis du ikke ønsker dit billede offentliggjort eller hvis du tilbagekalder dit samtykke påvirker det ikke vores relation eller din videre behandlingen ved kosmetisk Hviidsminde, vi har naturligvis fuld forståelse for dette valg.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Mine/vores databehandlere er p.t.

 • Systemhuse, fx Office 365

Opbevaringsperiode 2012 – 2020

 

 • Gecko Booking

Opbevaringsperiode 2020 –

 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Kosmetisk Hviidsminde:

Direktør Lars Smedegaard Kjøller

Kosmetisk Hviidsminde

Bramdrupskovvej 20 A

6000 Kolding

3131 9470